:: اجازه خروج مشمولين دانشجو     :: اجازه خروج دانش آموزان مشمول    :: اجازه خروج ويژه مشمولين        

:: تجدید اجازه خروج ويژه مشمولين   :: خريد خدمت سربازی      :: معافيت عفو رهبری    :: معافيت کفالت

 

گزینه های معافیت کفالت

 

  لطفا بر روی گزینه مورد نظر خود کليک نمائيد.

:: کفالت مادر

:: کفالت پدر

معافيت کفالت مادر فاقد شوهر

براساس قانون مشمولین دارای شرایط زیر می توانند درخواست معافیت کفالت برای مادر خود بنماید

 

شرایط مکفول (مادر)

- مادر، بیوه یا مطلقه باشد.

- مادر پسر دیگری که بالای 18 سال باشد نداشته باشد (مگر آنکه این فرزند توانائی کفالت نداشته باشد)

شرایط کفیل (مشمول)

- براساس قانون به درخواست کفالت مشمولانی رسیدگی می شود که غیبت نداشته باشند مگر آن که در موقع احضار و در طول مدت غیبت و مدت رسیدگی دارای شروط معافیت کفالت بوده باشند.

 

مدارک لازم:

الف -  درخواستنامه ها

1- پرسشنامه تکمیل شده [256]  وضعیت مشمولان متقاضی معافیت کفالت مادر

2- استشهادیه تکمیل شده شماره [252a] برای گواهی وضعیت مشمول در خارج کشور

3- پرسشنامه تکمیل شده شماره  [251] وضعیت مشمول و بستگان او در ایران

4-  پرسشنامه تکمیل شده شماره  [258] برای تحقیقات محلی مشمولان متقاضی معافیت کفالت

5- وکالتنامه تکمیل شده شماره [242] برای پیگیری امور نظام وظیفه

6- اصل رسید  واریز 450 کرون (علی الحساب) به حساب سفارت در (DNB)

7- يک پاكت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر كافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد

 

ب - مدارک کفیل (مشمول)

8- اصل شناسنامه مشمول و سه نسخه تصویر (برابری با اصل) تمام صفحات آن

9- اصل گذرنامه مشمول و تصویر تمام صفحات نوشته شده آن

10- تصویر اجازه اقامت  مشمول در خارج ازکشور

11- تصویر و ترجمه آخرین مدرک تحصیلی نروژی مشمول (این مدرک باید به انگلیسی ترجمه شده و به تایید وزارت امور خارجه نروژ رسیده باشد)

12- شش قطعه عکس 32 جدید تمام رخ (از روبرو) و رنگی بدون عینک و با زمینه روشن از مشمول که پشت نویسی شده باشد

ج - مدارک مکفول (شخص نیازمند مراقبت)

13- اصل شناسنامه مادر مشمول و دو نسخه تصویر تمام صفحات آن

14- اصل گذرنامه مادر مشمول و تصویر تمام صفحات نوشته شده آن (فقط درصورت اقامت مکفول درخارج ازکشور)

15- تصویر اجازه اقامت مادر (فقط درصورت اقامت مکفول درخارج ازکشور)

16- دو قطعه عکس پشت نویسی شده مادر مشمول

17- اصل و تصویر مدارک طلاق مادر یا فوت پدر مشمول

18- اصل مدارک طلاق مادر یا فوت همسر یا دیگر همسران مادر (در صورت ازدواج مکرر مادر)

 

د - مدارک بستگان کفیل (مشمول)

19- اصل شناسنامه پدر مشمول و دو نسخه تصویر تمام صفحات آن

20- دو نسخه تصویر صفحه اول شناسنامه برادران و خواهران مشمول

21- اصل گواهی فوت برادران و خواهران (در صورت فوت) و یک نسخه تصویر آن

22- مدارک بیماری و از کار افتادگی همسر مکفول (در صورت ارائه باید به تایید کمیسیون پزشکی رسیده باشد) یا تصویر برابر با اصل احکام قضائی مبنی بر حبس قطعی همسر (از تاریخ ارائه آن بیش از یک سال از مدت حبس باقی مانده باشد)

23- مدارک بیماری و از کار افتادگی برادر بالای 18 سال مشمول (در صورت ارائه باید به تایید کمیسیون پزشکی رسیده باشد)

 

 لطفا مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید.

Iranske Ambassade

Drammensveien 88E,0244

 Oslo

توجه!

مدارک پس از تأیید شدن توسط سفارت به اداره سجلات واحوال شخصیه وزارت امورخارجه واقع درمیدان امام خمینی ارسال خواهد شد.